v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Globální indikátorový rámec pro Cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030 (2017)
Global indicator framework for the SDGs and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development (2017)

Gestor: ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ / United Nations
Rok zpracování: 2017
Web k dokumentu

Popis dokumentu:

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) představují mezinárodní rozvojové cíle, které byly projednány na konferenci OSN v Rio de Janeiru v r. 2012 (Konference Rio+20); usnesení je obsaženo v závěrečné zprávě konference „Budoucnost, kterou chceme“ (The future we want).

17 Cílů udržitelného rozvoje – rozpracovaných do 169 dílčích cílů dokumentu Agenda 2030 OSN – představuje program rozvoje na následujících patnáct let (2015–2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs).

Cíle samy o sobě by však bez mechanismu kontroly plnění nebyly úplné. Za měřítka pokroku k udržitelnosti – indikátory – v rámci celého procesu Agendy 2030 zodpovídá Statistická divize OSN. V jejím rámci vznikla Expertní skupina pro indikátory SDGs (IAEG-SDGs). IAEG má celkem 27 účastnických států – nám blízkou skupinu „Severní Amerika a jižní, severní a západní Evropa“ zastupují Kanada, Francie, Německo, Nizozemsko a Švédsko. Je to klíčový orgán, který připravuje systém hodnocení jednotlivých podcílů SDGs pomocí indikátorů.

První konsolidovaný návrh indikátorů byl předložen v březnu 2016 na 47. zasedání Statistické komise OSN. V současné době seznam indikátorů obsahuje 232 indikátory rozdělených do tří skupin podle stupně metodické propracovanosti. Přijetím Agendy 2030 se ČR zavázala k monitorování naplňování jednotlivých podcílů. Gestorem odpovědným za monitoring SDGs prostřednictvím relevantních indikátorů je Český statistický úřad (viz vládní usnesení č. 61/2016). Pozn.: Globální indikátorový rámec je přílohou k Rezoluci Valného shromáždění OSN (A /RES/71/313)

Uvedený název metodického dokumentu není oficiálním překladem anglického originálu

Indikátory v metodickém dokumentu

Globální indikátorový rámec pro Cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030 (2017)
TISK
i