v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika hodnocení udržitelných měst (2017.1)

Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP
Rok zpracování: 2017

Popis dokumentu:

Metodika přináší podrobný popis evaluace města za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základních témat rozvoje města podle mezinárodních Aalborských závazků. Audit hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj města.

Zpracovaný Audit je základem pro strategické řízení komplexního a kvalitního rozvoje na místní úrovni. Audit by měl být jedním z významných analytických podkladů pro strategické a koncepční dokumenty každé udržitelné municipality.

Pro využití v rámci metody MA21 je Metodika schvalována Pracovní skupinou MA21 při RVUR (v gesci MŽP). V rámci metody MA21 je sebehodnocení pomocí Auditů udržitelného rozvoje využíváno pro hodnocení udržitelnosti municipalit zejména v kategorii A, B, C, dle Kritérií MA21.  První verze Metodiky byla schválena Pracovní skupinou v březnu 2012, aktuální verze Metodiky 2017.1 byla schválena v červnu 2017. V roce 2019 byla Metodika pro kategorie A,B upravena a rozšířena - viz link na speciální verzi. 

První verze Metodiky vznikla v roce 2011. Přípravné testování této verze probíhalo v  letech 2010-2011 ve Zdravých městech Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín. Zpracování a pilotní ověření dokumentu bylo realizováno za podpory Ministerstva životního prostředí. Dokument byl vytvořen ve spolupráci se skupinou expertů a společností Integra Consulting, která se na textu autorsky podílela. Metodika byla dále aktualizována v letech 2013 a 2015 v rámci aktivit NSZM ČR. Stávající verze Metodiky zohledňuje dosavadní několikaleté zkušenosti s jejím praktickým využitím i aktuální mezinárodní trendy hodnocení udržitelného rozvoje. Na zpracování se kromě autorského týmu Národní sítě Zdravých měst ČR a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy podílela skupina téměř 40 expertů napříč tématy, v nichž hodnocení probíhá.

Aktualizace Metodiky pro hodnocení města na verzi 2017.1 byla finančně podpořena v rámci projektu NSZM ČR z prostředků ESF (OP Zaměstnanost).

 

Indikátory v metodickém dokumentu

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2 Životní prostředí
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
3 Udržitelná výroba a spotřeba
3.3 Hospodaření s energií
4 Doprava
5 Zdraví
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
5.3 Zdraví obyvatel
6 Místní ekonomika a podnikání
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
7 Vzdělávání a výchova
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
8 Kultura a volný čas
8.1 Vztah města ke kultuře
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
9 Sociální prostředí
10 Globální odpovědnost
TISK
i