• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika hodnocení udržitelných měst - pro města v kategoriích A, B (2019)

Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP
Rok zpracování: 2019

Popis dokumentu:

V letech 2018-2019 vznikla upravená a rozšířená verze hodnocení udržitelných měst v kategoriích A a B dle Kritérií MA21.

Metodika navazuje na verzi Metodiky 2017.1 a přináší podrobný popis evaluace pokročilého města za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základních témat rozvoje města podle mezinárodních Aalborských závazků. Audit hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj města.

Pro využití v rámci metody MA21 je Metodika schvalována Pracovní skupinou MA21 při RVUR (v gesci MŽP). 

Indikátory v metodickém dokumentu

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2 Životní prostředí
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
3 Udržitelná výroba a spotřeba
3.3 Hospodaření s energií
4 Doprava
5 Zdraví
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
5.3 Zdraví obyvatel
6 Místní ekonomika a podnikání
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
7 Vzdělávání a výchova
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
8 Kultura a volný čas
8.1 Vztah města ke kultuře
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
9 Sociální prostředí
10 Globální odpovědnost
TISK
i