• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.5.A Kompaktnost městské zástavby

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Doložení trendu, že měnící se urbanistická struktura města zajišťuje minimalizaci ztrát v dopravě, tepelném hospodářství a obsluze ostatní technickou infrastrukturou, využívá přednostně zastavěné území města a minimalizuje zábory dosud nezastavěného území, ZPF, okolní přírody a krajiny

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje podíl z celkového obvodu urbanistických figur, jako jsou bloky, ulice, náměstí, nábřeží, tj. z obvodu všech domů ze součtu  celkového obvodu zastavěného území města.
Poznámka ke zdroji dat:
Územně analytické podklady a územní plán v GIS
Jednotka:
%
Frekvence zjišťování dat: 1x za 4 roky
TISK
i