• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Gestoři metodických dokumentů:
Hledat v metodických dokumentech:
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura a volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Zemědělství a venkov
Téma

Metodické dokumenty

Sada klíčových indikátorů udržitelného rozvoje ORP

Sada klíčových indikátorů udržitelného rozvoje na úrovni ORP je založena na datech z veřejně dostupných databází (ČSÚ, ÚZIS, MF-Státní pokla...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Metodika hodnocení udržitelných měst (2017.1) 

Metodika přináší podrobný popis evaluace města za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základních ...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Metodika hodnocení udržitelných měst - pro města v kategoriích A, B (2019) 

V letech 2018-2019 vznikla upravená a rozšířená verze hodnocení udržitelných měst v kategoriích A a B dle Kritérií MA21. Metodi...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 

Metodika přináší podrobný popis evaluace městské části nebo městského obvodu za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměř...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Metodika hodnocení udržitelných malých obcí (2019) 

Metodika přináší podrobný popis evaluace malé obce za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základn...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 

Metodika přináší podrobný popis evaluace kraje za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základních ...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 

Metodika přináší podrobný popis evaluace místní akční skupiny (MAS) za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 zákla...
Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP

Globální indikátorový rámec pro Cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030 - SDGs (2017)
Global indicator framework for the SDGs and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development (2017)

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) představují mezinárodní rozvojové cíle, které byly projednány na konferenci OSN v Rio de Janeiru v r. 2012 ...

Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Strategic Framework Czech Republic 2030 (2017)

Česká republika 2030 je strategickým rámcem, který udává směr, jímž by se rozvoj naší země a společnosti měl vydat v příštích desetiletích. ...

Evropa 2020 / Europe 2020 (2010)

Strategie Evropa 2020 předkládá tři vzájemně se posilující priority: – Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inova...

ÚAP Praha: Indikátory udržitelnosti rozvoje (2014)

Vyhodnocení vyváženosti vztahu mezi pilíři udržitelného rozvoje je uvažováno v kontextu veřejného zájmu na příznivém životním prostředí, hos...

ÚAP Praha a městské části: Statistické údaje (2016)

Územně analytické podklady (ÚAP) hlavního města Prahy slouží jako zdroj při plánování rozvoje území, včetně přípravy územního plánu měs...

ÚAP Praha: Katalog městských částí (2016)

Základní informace o městských částech hl. m. Prahy. Aplikace Katalog MČ prezentuje různá témata pomocí číselných hodnot a grafů v jednotné ...

ISO 14004: 2016 Systém managementu životního prostředí - Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
ISO 14004: 2016 Environmental management systems -- General guidelines on implementation

Norma poskytuje vodítko organizaci při vytváření, zavádění, údržbě a zlepšování robustního, důvěryhodného a spolehlivého systému environment...

ČSN EN ISO 14005:2019 Systémy environmentálního managementu - Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu
ISO 14005:2019: Environmental management systems. Guidelines for a flexible approach to phased implementation

používání hodnocení environmentální výkonnosti poskytuje návod pro všechny organizace, zvláště pro mikropodniky, malé a středně velké podnik...

ČSN EN ISO 14005: Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti
ISO 14005:2010 Environmental management systems -- Guidelines for the phased implementation of an environmental management system, including the use of environmental performance evaluation

Norma ČSN ISO 14005 (01 0905) Systémy environmentálního managementu - Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implement...

ČSN EN ISO 14021: Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)
ISO 14021: Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na vlastní environmentálních tvrzení, včetně vyjádření, značek a grafických značek, týkající se...

ČSN EN ISO 14024: Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy
ISO 14024:1999 Environmental labels and declarations -- Type I environmental labelling -- Principles and procedures

Existuje mnoho přístupů k environmentálnímu značení. Tato norma se týká programů environmentálního značení typu I, které udělují své environ...

ČSN EN ISO 14025: Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy
ISO 14025: Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures

Norma ISO 14025 stanovuje zásady a postupy pro vytváření programů environmentálních prohlášení typu III a environmentálních prohlášení typu ...

ČSN EN ISO 14026: Environmentální značky a prohlášení - Zásady, požadavky a směrnice pro komunikaci informací o stopách
ISO 14026: Environmental labels and declarations - Principles, requirements and guidelines for communication of footprint information

Tento dokument patří do řady standardů zabývajících se environmentálními značkami a deklaracemi výrobků. Poskytuje požadavky a pokyny, jak l...

ISO/CD 14033: Environmentální management - Kvantitativní environmentální informace - Průvodce a příklady
ISO/CD 14033:2012 Environmental management -- Quantitative environmental information -- Guidelines and examples

Norma ke kvantitativním environmentálním informacím je ve stádiu přípravy (předpokládá se její tříletý vývoj. Bude využitelná pro environmen...

ČSN EN ISO 14045: Environmentální management - Posuzování eko-efektivity produktového systému - Zásady, požadavky a pokyny
ISO 14045:2012 Environmental management – Eco-efficiency assessment of product systems – Principles, requirements and guidelines

Norma ČSN EN ISO 14045 se zabývá posuzováním eko-efektivity produktového systému a jeho využitím pro širokou škálu produktových systémů. Jed...

ČSN ISO/TR 14049: Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy
ISO/TR 14049:2012 Environmental management -- Life cycle assessment -- Illustrative examples on how to apply ISO 14044 to goal and scope definition and inventory analysis

Tato technická zpráva poskytuje informace k mezinárodní normě ISO 14041 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Definice c...

ČSN EN ISO 14064-1: Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace
ISO 14064-1:2006 Greenhouse gases -- Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

Normy ČSN ISO 14064 (ISO 14064-1, ISO 14064-2 a ISO 14064-3) představují relativně nový úsek norem souboru ISO 14000. Tyto normy se věnují p...

ČSN EN ISO 21931-1: Udržitelnost ve výstavbě - Rámec pro metody posuzování environmentálních vlastností staveb - Část 1: Budovy
ISO 21931-1: Sustainability in building construction - Framework for methods of assessment of the environmental performance of construction works - Part 1: Buildings

ČSN ISO 21931-1 Tento dokument (ISO 21931-1) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Ud...

ISO 37101:2016 - Udržitelný rozvoj komunit - Systém řízení pro udržitelný rozvoj - Požadavky s návodem k použití
ISO 37101:2016 - Sustainable development in communities - Management system for sustainable development - Requirements with guidance for use

ISO 37101:2016 stanovuje požadavky na systém řízení udržitelného rozvoje v komunitách a městech za použití holistického přístupu. Cílem ISO ...

ISO/DIS 37106: Udržitelná města a komunity - Průvodce vytvářením strategií pro chytrá města a komunity [v přípravě]
ISO/DIS 37106 - Sustainable cities and communities - Guide to establishing strategies for smart cities and communities

Tato mezinárodní norma extrahuje současné osvědčené postupy do souboru konzistentních a opakovatelných vzorců, které vedení města může pomoc...

ISO 37120: Udržitelný rozvoj komunit - ukazatele pro městské služby a kvalitu života
ISO 37120 Sustainable development of communities — Indicators for city services and quality of life

ISO 37120:2014 definuje a zavádí metodiky pro využití souboru ukazatelů pro řízení a měření výkonnosti městských služeb a kvality života. Vy...

ČSN EN ISO 50006: Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod
ISO 50006: Energy management systems - Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) - General principles and guidance

Tato mezinárodní norma poskytuje návod organizacím pro stanovení, používání a udržování ukazatelů energetické náročnosti (EnPI) a výchozího ...

ČSN EN ISO 1996-1: Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení
ISO 1996-1: Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 1: Basic quantities and assessment procedures

Tato část ISO 1996 definuje základní veličiny použité pro popis hluku v komunálních prostředích a popisuje základní postupy hodnocení. Rovně...

ČSN EN 15643-2 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
EN 15643-2 Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 2: Framework for the assessment of environmental performance

Tato evropská norma tvoří jednu část souboru evropských norem vypracovaného technickou komisí CEN/TC 350. Poskytuje specifické principy a po...
Zpracovatel/garant: UNMZ

ČSN EN 15643-5 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby
EN 15643-5 Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings and civil engineering works - Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works

Tato evropská norma poskytuje specifické zásady a požadavky na posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických výsledků stavebních p...
Zpracovatel/garant: UNMZ
TISK
i