• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika hodnocení udržitelných malých obcí (2019)

Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP
Rok zpracování: 2019

Popis dokumentu:

Metodika přináší podrobný popis evaluace malé obce za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základních témat rozvoje města podle mezinárodních Aalborských závazků. Audit hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj obce.

Zpracovaný Audit je základem pro strategické řízení komplexního a kvalitního rozvoje na místní úrovni. Audit by měl být jedním z významných analytických podkladů pro strategické a koncepční dokumenty každé udržitelné municipality.

Pro využití v rámci metody MA21 je Metodika schvalována Pracovní skupinou MA21 při RVUR (v gesci MŽP). 

Vytvoření Metodiky pro hodnocení malých obcí bylo finančně podpořeno v rámci projektu NSZM ČR z prostředků ESF (OP Zaměstnanost).

Indikátory v metodickém dokumentu

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
2 Životní prostředí
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
2.4 Kvalita ovzduší
3 Udržitelná výroba a spotřeba
3.1 Udržitelná spotřeba města
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
3.3 Hospodaření s energií
3.4 Udržitelná výstavba
4 Doprava a mobilita
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
4.3 Nízkoemisní vozidla
4.4 Bezpečnost silničního provozu
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
5 Zdraví
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
5.3 Zdraví obyvatel
6 Místní ekonomika a podnikání
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
7 Vzdělávání a výchova
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
8 Kultura a volný čas
8.1 Vztah města ke kultuře
8.2 Vztah k historickému dědictví
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
8.4 Atraktivita a vzhled města
9 Sociální prostředí
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
10 Globální odpovědnost
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
TISK
i