• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (2009)

Rok zpracování: 2009

Popis dokumentu: Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů vychází z teoretických principů zapojování veřejnosti ze strany státní správy a je konkretizována na zapojení veřejnosti do procesu hodnocení dopadů právní regulace (RIA).

Metodika je určena ústředním správním úřadům a dalším subjektům, které připravují materiály legislativní a nelegislativní povahy, jako doplňující materiál k Obecným zásadám pro hodnocení dopadů regulace (dále jen
„Obecné zásady“).

Metodika neopakuje ustanovení, která jsou jasně vymezena v Obecných zásadách. Jedná se zejména o způsob výběru konzultovaných subjektů a výčet materiálů na které se metodika vztahuje. Zpracovatel může využít pro proces zapojování veřejnosti částečně nebo kompletně externí firmu nebo nestátní neziskovou organizaci. Ta potom postupuje v souladu s metodikou.

V odůvodněných případech, zejména v souvislosti se zákonnými požadavky na ochranu utajovaných skutečností nebo v souvislosti s časovou naléhavostí, lze výjimečně od zapojení veřejnosti upustit. Musí však být dodržen minimální standard předpokládaný právními předpisy a v případě návrhů právních předpisů též Obecnými zásadami.

Metodika si klade za cíl zejména sjednotit postup zaměstnanců v ústředních správních úřadech a stanovit obecné zásady pro zapojování veřejnosti.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů (2009)