• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN ISO 18091:2019 Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001 v místní samosprávě
ISO 18091:2019 Quality management systems - Guidelines for the application of ISO 9001 in local government

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2020

Popis dokumentu: Tento dokument poskytuje místním samosprávám směrnice pro porozumění a implementování systému managementu kvality, který splňuje požadavky ISO 9001:2015 a potřeby a očekávání jejich občanů a ostatních relevantních zainteresovaných stran.

Principem tohoto dokumentu je pomoci učinit politicky schůdným to, co je technicky nezbytné v místních samosprávách a jejich územích. To lze docílit vytvořením vazeb mezi veřejnou správou, občany a správními úředníky (zdola nahoru) a řešením potřeb zákazníků/občanů uceleným způsobem.

Očekává se, že úředníci a zástupci místní samosprávy přijmou, pochopí a budou používat krátkodobý nebo střednědobý plán rozvoje nebo pracovní program. Avšak samotný plán nebo program nezaručuje, že budou pokryty potřeby a očekávání místní komunity, protože procesy potřebné pro efektivní provádění těchto plánů nebo programů by mohly být nedostatečné nebo by nemusely existovat. Aby bylo možné tomuto problému čelit, byl tento dokument vypracován s cílem pomoci místním samosprávám zavést efektivní systém managementu kvality.

Jakýkoliv systém managementu kvality bude ovlivňován různými politikami, cíli, odlišnými způsoby práce, dostupností zdrojů a administrativními postupy, které jsou specifické pro daný kontext. Proto lze očekávat, že se detaily každého systému managementu kvality budou v každé místní samosprávě lišit. Není důležitý podrobný způsob zavádění systému managementu kvality. Rozhodující je, aby systém managementu kvality zajistil efektivní, konzistentní a spolehlivé výsledky. Je důležité, aby systém managementu kvality byl co nejjednodušší pro správné fungování a aby byl dostatečně srozumitelný pro plnění politik a cílů kvality konkrétní místní samosprávy.

Není záměrem, aby za konečný cíl byla považována shoda s ISO 9001. Jakmile místní samospráva dosáhne úrovně, která jí umožní poskytovat místní komunitě konzistentní a shodné produkty a služby, je důležité, aby pohlédla za rámec shody s požadavky a aby zvážila použití ISO 9004 a/nebo jiných modelů excelence pro zlepšení své celkové efektivnosti a účinnosti.

Podle ISO 9000 musí být organizace, aby byla úspěšná, vedena a řízena systematickým a transparentním způsobem. To zvláště platí pro místní samosprávu, kde transparentnost a zodpovědnost vůči jejím zákazníkům/občanům jsou zásadní pro získání jejich důvěry. Udržitelný úspěch bude pouze výsledkem zavedení komplexního systému managementu kvality, který řeší potřeby a očekávání všech zainteresovaných stran.

Proto je důležité, aby systém managementu kvality spolehlivé a úspěšné místní samosprávy zahrnoval všechny činnosti a procesy, které mohou ovlivnit její schopnost plnit požadavky jejích zákazníků/občanů, požadavky zákonů a předpisů a závazné povinnosti, které platí pro produkty a služby, a vlastní požadavky místní samosprávy, jakož i všech ostatních relevantních zainteresovaných stran, jako je například územní nebo státní správa.Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN ISO 18091:2019 Systémy managementu kvality - Směrnice pro aplikování ISO 9001 v místní samosprávě