• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Pakt starostů a primátorů pro klima a energetiku (CoM)
Covenant of Mayors for Climate & Energy

Zpracovatel/garant: Rada Evropy - Kancelář Paktu starostů a primátorů - Energy Cities (pro ČR garantuje MŽP)
Rok zpracování: 2015

Popis dokumentu: Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky (Covenant of Mayors - CoM) je označován za „nejrozsáhlejší světovou iniciativu v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí“, svádí dohromady tisíce místních i regionálních samospráv, jež se dobrovolně zasazují o implementaci cílů EU v oblasti klimatu a energetiky na svém území.

Noví signatáři se nyní zavázali snížit do roku 2030 emise CO2 alespoň o 40 % a přijmout integrovaný přístup k mírnění změn klimatu a adaptaci na ně. Nový integrovaný Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky byl Evropskou komisí ustaven při podpisovém ceremoniálu na půdě Evropského parlamentu v Bruselu dne 15. října 2015. Symbolicky byly rovněž schváleny tři pilíře posíleného Paktu, tj. zmírňování, adaptace a bezpečná, udržitelná a cenově dostupná energie.

Signatáři schválili společnou vizi do roku 2050: zrychlit dekarbonizaci svých území, posílit svou schopnost přizpůsobit se nevyhnutelným dopadům klimatických změn a umožnit svým občanům přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii. Signatářská města se zavázala přijmout akční kroky, které by napomohly splnění cíle EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 % a přijetí společného přístupu k mírnění změn klimatu a adaptaci na ně.

Aby své politické závazky promítli do praktických opatření a projektů, signatáři Paktu musí především vypracovat bilanci základních emisí a posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu. Zavázali se, že do dvou let od dne přijetí rozhodnutí místním zastupitelstvem předloží akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), ve kterém budou vymezeny plánované klíčové aktivity a opatření. Strategie adaptace by měla být buď přímo součástí SECAP, nebo by měla být vypracována a implementována prostřednictvím jednoho či více samostatných plánovacích dokumentů, jejichž formát si signatáři mohou zvolit sami.

V současné době je do Paktu zapojeno 6123 signatářů z cca 50 nejen evropských zemí (stav k březnu 2016). Zapojeny jsou jak velká metropolitní města, tak i malé obce s několika obyvateli. Účast v Paktu je zdarma, přínosem je metodická podpora ze strany kanceláře Paktu, možnost sdílení dobré praxe s ostatními signatáři, možnost propagace svých aktivit na webu Paktu a širší možnosti jejich financování. Komise např. uvolňuje prostřednictvím programu Intelligent Energy Europe prostředky, které spravuje Evropská investiční banka. Ty jsou určeny na projekty realizované v rámci Energetických akčních plánů měst. Přímým nástrojem pro financování projektů z Energetických akčních plánů jsou prostředky na tzv. technickou pomoc.


Indikátory v metodickém dokumentu