• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Územní diferenciace nerovností ve zdraví v ČR (2021)

Rok zpracování: 2021

Popis dokumentu: Kniha Územní diferenciace nerovností ve zdraví v České republice vznikla za finanční podpory Technologické agentury České republiky jako součást projektu „Nerovnosti ve zdraví v České republice: význam a vztah determinant zdravotního stavu obyvatelstva v územních disparitách“. Na řešení projektu se podíleli akademičtí pracovníci Mendelovy univerzity v Brně (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií) a Masarykovy univerzity (Lékařská fakulta), ale také další odborníci z praxe.

Záměrem projektu bylo rozšířit možnosti aplikace znalostí o determinantách zdraví obyvatelstva v regionech České republiky. Výstupy projektu poskytují informace a data k podpoře rovnosti ve zdraví a celkového zdraví populace České republiky, a to na jednom veřejně dostupném místě. Prezentované výsledky umožní při tvorbě zdravotní politiky konkrétně a cíleně reagovat na zjištěné prostorové diferenciace a praktickými kroky ovlivňovat jejich případné změny.

V textu knihy jsou prezentovány informace o klíčových determinantách a ukazatelích zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva, které odpovídají konceptu nerovností ve zdraví v širokém mezioborovém pojetí. Data vybraných determinant jsou hodnocena na územní úrovni okresů České republiky, tj. celkem 77 regionů (76 okresů a území hlavního města Prahy), v období let 2016–2019. Výsledky jsou, tam kde je to možné, porovnávány také s daty z období let 2013–2015 a 2007–2009. To nabízí možnost sledovat a porovnávat jejich změny v čase.

Determinanty a ukazatele zdraví jsou rozděleny do celkem devíti oblastí:
1. Ekonomické podmínky a sociální ochrana
2. Vzdělání
3. Demografické změny
4. Environmentální podmínky
5. Individuální životní podmínky
6. Bezpečnost v silniční dopravě a kriminalita
7. Zdroje zdravotní a sociální péče
8. Zdravotní stav
9. Kvalita života

Data ukazatelů oblasti jedna až osm jsou sekundární data a data oblasti devět jsou primárními daty z výběrového šetření. Analýzy dat jsou realizované podle jednotné metodiky pro všechny okresy České republiky. Tento jednotný postup tak poskytuje verifikovaný podklad pro srovnávání sledovaných ukazatelů a oblastí a územních diferenciací.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Územní diferenciace nerovností ve zdraví v ČR (2021)