• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Globální indikátorový rámec pro Cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030 - SDGs (2017)
Global indicator framework for the SDGs and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development (2017)

Rok zpracování: 2017

Popis dokumentu:

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) představují mezinárodní rozvojové cíle, které byly projednány na konferenci OSN v Rio de Janeiru v r. 2012 (Konference Rio+20); usnesení je obsaženo v závěrečné zprávě konference „Budoucnost, kterou chceme“ (The future we want).

17 Cílů udržitelného rozvoje – rozpracovaných do 169 dílčích cílů dokumentu Agenda 2030 OSN – představuje program rozvoje na následujících patnáct let (2015–2030) a navazuje na úspěšnou agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs).

Cíle samy o sobě by však bez mechanismu kontroly plnění nebyly úplné. Za měřítka pokroku k udržitelnosti – indikátory – v rámci celého procesu Agendy 2030 zodpovídá Statistická divize OSN. V jejím rámci vznikla Expertní skupina pro indikátory SDGs (IAEG-SDGs). IAEG má celkem 27 účastnických států – nám blízkou skupinu „Severní Amerika a jižní, severní a západní Evropa“ zastupují Kanada, Francie, Německo, Nizozemsko a Švédsko. Je to klíčový orgán, který připravuje systém hodnocení jednotlivých podcílů SDGs pomocí indikátorů.

První konsolidovaný návrh indikátorů byl předložen v březnu 2016 na 47. zasedání Statistické komise OSN. V současné době seznam indikátorů obsahuje 232 indikátory rozdělených do tří skupin podle stupně metodické propracovanosti. Přijetím Agendy 2030 se ČR zavázala k monitorování naplňování jednotlivých podcílů. Gestorem odpovědným za monitoring SDGs prostřednictvím relevantních indikátorů je Český statistický úřad (viz vládní usnesení č. 61/2016). Pozn.: Globální indikátorový rámec je přílohou k Rezoluci Valného shromáždění OSN (A /RES/71/313)Uvedený název metodického dokumentu není oficiálním překladem anglického originálu

Indikátory v metodickém dokumentu

Globální indikátorový rámec pro Cíle udržitelného rozvoje Agendy 2030 - SDGs (2017)