• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN 15643-2 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností
EN 15643-2 Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 2: Framework for the assessment of environmental performance

Zpracovatel/garant: UNMZ
Rok zpracování: 2011

Popis dokumentu: Tato evropská norma tvoří jednu část souboru evropských norem vypracovaného technickou komisí CEN/TC 350. Poskytuje specifické principy a požadavky na posuzování environmentálních vlastností budov a bere v úvahu technické charakteristiky a funkčnost budovy. Posuzování environmentálních vlastností je jedním z aspektů posuzování udržitelnosti budov podle obecného rámce EN 15643-1.
Tento rámec lze použít pro všechny typy budov a je vhodný pro posuzování environmentálních vlastností nových budov v průběhu jejich celého životního cyklu a existujících budov po dobu jejich zbývající životnosti a konce životního cyklu.
Posuzování je založeno na posuzování životního cyklu (LCA) a dalších měřitelných environmentálních informacích vyjádřených pomocí měřitelných indikátorů. Posouzení nezahrnuje vliv budovy na environmentální dopady a aspekty lokální infrastruktury za hranicemi pozemku budovy ani environmentální dopady a aspekty vyplývající z přepravy uživatelů budovy.
Norma nestanovuje pravidla pro ustanovení systému vyhodnocení pro různá schémata posuzování budov ani nepředepisuje úrovně, třídy nebo kriteriální meze pro určování vlastností.

Indikátory v metodickém dokumentu

ČSN EN 15643-2 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností