• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika hodnocení územních dopadů intervencí / projektů (dle TIA) (2021)


Popis dokumentu: Metodika hodnocení efektů územně determinovaných projektů / hodnocení územních dopadů specifikuje a popisuje postup pro kvalifikovaný odhad územních dopadů projektů různorodého tematického (oborového/odvětvového) zaměření, se snahou o postižení široké škály různých dopadů (ekonomických, sociálních, environmentálních).

Kromě mezioborové aplikovatelnosti metodiky, tzn. možnosti využití pro hodnocení územních dopadů projektů v podstatě jakéhokoli tematického zaměření, a to jak investiční, tak neinvestiční povahy, byla dalším cílem možnost využít metodiku v různých stádiích plánování a přípravy projektů. Tzn. umožnit hodnocení jak ve fázi „záměru“, kdy obec/město či potenciální investor teprve zvažuje možnost realizace záměru, aniž by podrobněji řešil jeho obsahovou stránku a technickou proveditelnost a měl k dispozici zpracovanou projektovou dokumentaci, vydána nejrůznější povolení apod., tak v pozdějších stádiích, např. ve fázi po vypracování dokumentace pro stavební povolení, zpracování podrobného položkového rozpočtu projektu, apod.

Hlavním zadáním bylo navrhnout hodnocení ex-ante, s ohledem na využití metodiky pro předběžný odhad/hodnocení územních dopadů připravovaných záměrů podpořených především z ESIF, ovšem navržené metodické postupy umožňují za určitých podmínek využití metodiky i pro ex-post hodnocení realizovaných projektů a zpětné ověření reálných územních dopadů plynoucích z jejich realizace.

Z metodologického hlediska je metodika inspirována obecnými principy territorial impact assessment (TIA), který je zejména na úrovni EU využíván již delší dobu pro hodnocení dopadů sektorových politik, principy regulatory impact assessment (RIA), který je v EU i v ČR využíván k hodnocení dopadů legislativních návrhů, a specifickým způsobem využívá principů cost-benefit analýzy (CBA). Dílčí postupy uvedených tří přístupů jsou modifikovány, kombinovány a doplněny novými postupy do uceleného, široce využitelného metodického postupu pro hodnocení územních dopadů na projektové úrovni, případně za určitých podmínek na úrovni programové.

Metodika je založena na komplexním geografickém pohledu na území, zohledňuje hierarchický charakter území a sídelní struktury i typologickou odlišnost jednotlivých území, počítá se složitým propojením jednotlivých složek a prvků v území, využívá geografických pravidelností v uspořádání území a současně bere v úvahu v podstatě jedinečnou povahu každé intervence.Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika hodnocení územních dopadů intervencí / projektů (dle TIA) (2021)