• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN 15643-5 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby
EN 15643-5 Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings and civil engineering works - Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works

Zpracovatel/garant: UNMZ
Rok zpracování: 2018

Popis dokumentu: Tato evropská norma poskytuje specifické zásady a požadavky na posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických výsledků stavebních prací s přihlédnutím k jejich technickým vlastnostem a funkčnosti. Hodnocení environmentální, sociální a ekonomické výkonnosti jsou tři aspekty hodnocení udržitelnosti stavebních prací.
Rámec se vztahuje na všechny druhy stavebních prací, jak nových, tak stávajících, a je relevantní pro posuzování environmentálních, sociálních a hospodářských výkonů nových stavebních prací v průběhu celého jejich životního cyklu.
Hodnocení udržitelnosti stavebních prací se zaměřuje na posuzování aspektů a dopadů stavebních prací vyjádřených měřitelnými ukazateli. Zahrnuje posouzení vlivu inženýrských staveb na environmentální, sociální a ekonomické dopady a aspekty lokální infrastruktury mimo oblast stavebních prací a dopady na životní prostředí a aspekty vyplývající z dopravy uživatelů inženýrských staveb a využívání samotné infrastruktury. Nezahrnuje posouzení environmentálního, sociálního a ekonomického rizika, ale je třeba vzít v úvahu výsledky hodnocení rizik.
Evropské normy vypracované v tomto rámci nestanoví pravidla pro to, jak mohou jednotlivé metody hodnocení poskytovat metody oceňování; ani nepředepisují úrovně, třídy nebo měřítka pro měření výkonu.
Norma zdůraznuje využití indikátorů 3 kategorií: environmentální (např. užití vody), sociální (např. adaptibilita, zdraví, komfort) a ekonomická (externí náklady). Seznam vhodných ukazatelů neuvádí.

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN EN 15643-5 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby