• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN EN 15643-3 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností
EN 15643-3 Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 3: Framework for the assessment of social performance

Zpracovatel/garant: UNMZ
Rok zpracování: 2012

Popis dokumentu: Tato evropská norma tvoří třetí část souboru evropských norem, vypracovaného technickou komisí CEN/TC 350 "Udržitelnost staveb", který poskytuje systém pro posuzování udržitelnosti budov, založený na přístupu uvažujícím životní cyklus. Poskytuje specifické principy a požadavky na posuzování sociálních vlastností budov a bere v úvahu technické charakteristiky a funkčnost budovy. Posuzování sociálních vlastností je jedním z aspektů posuzování udržitelnosti budov podle obecného rámce EN 15643-1.
Tento rámec lze použít pro všechny typy budov, jak nových tak existujících, a je vhodný pro posuzování sociálních vlastností nových budov v průběhu všech fází jejich životního cyklu, a existujících budov do konce životního cyklu.
Sociální rozměr udržitelnosti se soustřeďuje na posuzování aspektů a dopadů budovy vyjádřených pomocí kvantifikovatelných indikátorů. Míry sociálních vlastností budou reprezentovány pomocí indikátorů pro následující kategorie sociálních vlastností: přístupnost, adaptabilita, zdraví a komfort, zátěž pro okolí, údržba, bezpečnost/zabezpečení, čerpání materiálů a služeb, zapojení zúčastněných stran.
Tato orma nestanovuje pravidla pro ustanovení systému vyhodnocování pro různá schémata posuzování budov, ani nepředepisuje úrovně, třídy nebo kriteriální meze pro určování vlastností.

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN EN 15643-3 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností