• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019)

Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP
Rok zpracování: 2018

Popis dokumentu:

Metodika přináší podrobný popis evaluace místní akční skupiny (MAS) za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základních témat rozvoje podle mezinárodních Aalborských závazků. Audit hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj regionu.

Metodika je využitelná v programech a metodách pro udržitelný rozvoj měst, obcí a regionů v ČR - zejména MA21, dále CSR, Smart City, ad. V metodě MA21 jsou Audity UR přímou součástí hodnocení v pokročilých kategoriích. Na přípravě Metodiky se aktivně podílí asociace NSZM ČR, která doporučuje její využití Zdravým MAS.

Zpracovaný Audit je základem pro strategické řízení komplexního a kvalitního rozvoje na místní úrovni. Audit by měl být jedním z významných analytických podkladů pro strategické a koncepční dokumenty každého udržitelného regionu.

Verze Metodiky pro MAS vznikla vznikla v roce 2018, přičemž jako východisko sloužila Metodika pro města. Na zpracování se kromě autorského týmu Národní sítě Zdravých měst ČR a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy podílela skupina téměř 40 expertů napříč tématy, v nichž hodnocení probíhá.

Pro využití v rámci metody MA21 je Metodika schvalována Pracovní skupinou MA21 při RVUR (v gesci MŽP). Aktuální verze Metodiky byla schválena v únoru 2019.

Vytvoření Metodiky hodnocení udržitelných MAS bylo v roce 2018 finančně podpořeno v rámci projektu NSZM ČR z prostředků ESF (OP Zaměstnanost).

Indikátory v metodickém dokumentu

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
2 Životní prostředí
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
2.4 Kvalita ovzduší
3 Udržitelná výroba a spotřeba
4 Doprava a mobilita
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy
4.4 Bezpečnost silničního provozu
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
5 Zdraví
6 Místní ekonomika a podnikání
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
7 Vzdělávání a výchova
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
8 Kultura a volný čas
9 Sociální prostředí
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
10 Globální odpovědnost
TISK
i