• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.1.A Strategie MAS v souladu dalšími strategiemi relevantních partnerů a podpora vzniku regionálních a lokálních strategií ze strany MAS

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Doložení konzistentního plánování a rozhodování při tvorbě a naplňování strategie MAS a prokázání logické provázanosti strategie MAS se strategiemi partnerů či dalších zainteresovaných stran. Tím se prokazuje komplexní přístup k rozvoji území na principech UR. Dále se dokládá podpora MAS pro vznik dalších návazných regionálních a lokálních strategií (evropské a národní strategie, strategie krajů, obcí, podnikatelských svazů, neziskových organizací a dalších zainteresovaných stran) , které jsou ve vzájemném souladu tak, aby směřování k principům udržitelného rozvoje bylo synergické.

Cílová hodnota: doložitelné zavedení strategie MAS s prokazatelným provázáním se strategiemi dalších partnerů, vč. těch, u kterých MAS podpořila vznik strategického dokumentu

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje sladění strategie MAS se s relevantními strategiemi partnerů či dalších zainteresovaných stran a podpora vzniku regionálních a lokálních strategií ze strany MAS (evropské a národní strategie, strategie krajů, obcí, podnikatelských svazů, neziskových organizací a dalších zainteresovaných stran)
Poznámka ke zdroji dat:
data MAS a její webové stránky
Jednotka:
u jednotlivých strategií ano/ne, popř. percentuálně)
TISK
i