• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

2.2.A Invazní druhy rostlin a řešení jejich výskytu v území ve strategii MAS

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Plocha s výskytem invazních druhů rostlin, jako např. křídlatek, bolševníku, netýkavky, ad., vyjma cíleně vysázené okrasné zeleně (např. trnovník akát) v území MAS a zařazení této problematiky do strategie MAS.

Uveďte řešení problému výskytu invazivních rostlin ve strategii MAS.
Poznámka ke zdroji dat:
Nutno zjišťovat na všech plochách (i v soukromém vlastnictví). V případě chybějících dat odborný odhad zasažené plochy invazními druhy rostlin.
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i