• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

7.3.B Odborná podpora pro občany z hlediska naplňování principů UR

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení odborné podpory MAS samotné nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi pro občany jako prostředku pro naplňování myšlenek UR prosazovaných na úrovni území MAS. Poučený občan lépe participuje na jejich prosazování.
Cílová hodnota – alespoň jeden druh odborné podpory pro občany snadno dostupný všem cílovým skupinám, který pokrývá témata UR důležitá pro MAS.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje jakou odbornou podporu (např. poradny, linky pomoci, odpovědní rubriku zpravodaje) poskytuje MAS sama nebo ve spolupráci s dalšími organizacemi občanům v oblasti témat UR.
Poznámka ke zdroji dat:
Data MAS
Analýza podpory občanů, včetně stručného popisu funkce podpory; zjišťování zájmu občanů o tuto odbornou podporu.
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i