• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.1.A Vnitřní předpis upravující udržitelné nakupování

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Účinnost předpisu může být sledována dalšími indikátory, důležitým atributem daného předpisu je jeho závaznost a důslednost dodržování.
Cílová hodnota –  MAS má mít předpis vyhotovený, má ho dodržovat a dodržování monitorovat. Zelené nakupování může být eventuálně zajištěno jiným odpovídajícím způsobem.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje existenci jednoznačně formulovaných pokynů k nakupování v kanceláři MAS  a případně v jí řízených organizacích v souladu s principy udržitelného rozvoje.
Poznámka ke zdroji dat:
Předpis pro nakupování minimálně ve třech oblastech, např.: Stavební materiál a dílčí celky; Elektrické spotřebiče a přístroje; Kancelářské potřeby; Služby.
Cena může být 100 % hodnotícím kritériem pouze v případě, že jsou ostatní parametry/kritéria dodávky jednoznačně stanoveny – například nákup oken, jednoznačně definována „U“ celého okna vč. rámu nejvýše na úrovni hodnot doporučených normou, případně další parametry. Nejde pouze o energetické parametry, ale je např. nepřípustné pořídit nové kopírky a tiskárny, které nemohou zpracovávat recyklovaný papír.
Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat:1x za 2 roky
TISK
i