• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.3.B Otevřený grantový/dotační systém pro projekty z oblasti kulturních a uměleckých aktivit

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor sleduje kompetentnost posuzování, respektive otevřenost a transparentnost výběru projektů podporovaných obcí/městem
Cílová hodnota - transparentní a otevřené přidělování veřejných prostředků maximální otevřenost (i vůči obecním/městským organizacím, aby soutěžily s ostatními subjekty).

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor popisuje schopnost MAS aplikovat metodiku hodnocení a výběru kvalitních projektů a zapojit do rozhodovacího procesu nezávislé odborníky s cílem zajistit transparentní výběr nejkvalitnějších a pro MAS nejpotřebnějších projektů, které jsou podporovány grantovým/dotačním systémem ze strany MAS.
Poznámka ke zdroji dat:
Pro koho je grantový/dotační systém otevřený - neziskové organizace, právnické osoby, fyzické osoby…
Jak probíhá výběr (nominace) členů nezávislé komise? Je složení komise konzultováno/podporováno místní komunitou? Jaký je podíl nezávislých odborníků v komisi?
Jak probíhá výběr soutěžních projektů? (např. kritéria, bodový systém apod.) Jak je složitá žádost o grant? Jakým způsobem probíhá? (papírově, online...)
Probíhá zpětná evaluace ex post podpořených projektů?
Jednotka:
bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat: v návaznosti na hodnocení kat. A
TISK
i