• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.2.F Podpůrné aktivity dlouhodobé domácí péče

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení aktivit MAS směřujících k podpoře domácí péče, která umožňuje rodinným příslušníkům starat se o staré, dlouhodobě nemocné, či osoby se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí.

základní informace

Popis dat: Indikátor popisuje výčet aktivit (např. osvětových akcí, odborných seminářů, projektů, dotačních titulů/výzev, platforem aj.) realizovaných MAS na podporu domácí péče, podporu rozvoje terénních sociálních a zdravotních služeb a podporu pečujících osob.
Poznámka ke zdroji dat:
Data MAS, případně jiných subjektů realizujících aktivity k podpoře domácí péče.


Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat:1x ročně
TISK
i