• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.2.E Podpora rodin při harmonizaci rodinného a pracovního života

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení podpory rodinám v souladu osobního života s pracovním životem jako prostředek podpory harmonického života na území MAS.

Cílová hodnota – vyrovnaná nabídka potřeba/poptávka po těchto službách.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje podporu MAS nebo jiného subjektu podporovaného MAS rodinám, aby mohly sladit svou práci s rodinným životem.
Poznámka ke zdroji dat:
Data úřadu městské části resp. jiných subjektů poskytujících tuto službu

Analýza podpory městské části z hlediska počtu míst v jeslích, mateřských školách, zájmových kroužcích pro děti a dalších činnostech, které umožňují vhodné propojení pracovního a osobního-rodinného života. Indikátor je vyjádřen jako poměr nabídky a potřeby/poptávky po těchto službách.

Jednotka:
Jednotka podle sledované veličiny nebo bez jednotky
Frekvence zjišťování dat:1x ročně
TISK
i