• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

6.3.E Vnímání rozvoje turistiky místními obyvateli a podnikateli

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Tento indikátor lze aplikovat zejména v turistických destinacích (např. památka UNESCO, lázeňská města, lokality s přírodními památkami, chráněná území), kde má význam. V lokalitách České republiky bez těchto charakteristik nemá řešení tohoto indikátoru velké opodstatnění, proto je pro ně nerelevantní. Hlavní význam indikátoru spočívá v tom, že daná MAS zkoumá, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají cestovní ruch, resp. přijíždějící návštěvníky, v dané lokalitě.

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Realizované průzkumy či dotazníková šetření, pocitové mapy aplikované v území MAS (včetně jejich vyhodnocení a reflexe v praxi).
Příslušná MAS
Jednotka:
bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat:1x za 2-3 roky
TISK
i