• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

4.4.B Nehodovost v silniční dopravě

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení iniciativy MAS při snaze snižovat počty a následky dopravních nehod.
Cílová hodnota – není stanovena; žádoucí je pokles.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje situaci v území MAS z hlediska snižování nehod v silniční dopravě a reakce na ně.
Poznámka ke zdroji dat:
Data úřadu městské části; Policie ČR; analýza dat z protokolů o dopravních nehodách.
Jednotka:
Počet mrtvých a zraněných při dopravních nehodách na území MAS vztažený na 100 km komunikací.
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i