• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.4.A Kriminalita

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posuzuje míru trestné činnosti v území MAS jako ukazatel bezpečnosti občanů v daném místě.

Cílová hodnota – není stanovena, MAS by měla usilovat o průběžné snižování trestné činnosti.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje vývoj kriminality v území MAS.
Poznámka ke zdroji dat:
Data Policie České republiky

Analýza vývoje počtu trestných činů v obci (v členění podle druhu trestných činů)
Jednotka:
Počet trestných činů
Frekvence zjišťování dat:1x ročně
TISK
i