• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.2.D Péče o zranitelné skupiny obyvatel

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení aktivit vůči zranitelným skupinám obyvatel a zájmu o pomoc ze strany těchto skupin o využívání této pomoci jako prostředku pro zapojení zranitelných skupin obyvatelstva do chodu obcí.

Cílová hodnota – vhodná struktura aktivit

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje výčet aktivit MAS (např. osvětových akcí, odborných seminářů, projektů, dotačních titulů/výzev aj.) realizovaných MAS na podporu obyvatel se specifickými potřebami (např. seniorů, OZP, menšin, sociálně znevýhodněných, lidí s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích v území. Zaměřuje se také na zapojení MAS do plánování komunitních služeb.
Poznámka ke zdroji dat:
Data  MAS

Analýza druhu aktivit (např. osvětových akcí, odborných seminářů, projektů, dotačních titulů/výzev aj.), způsobu informovanosti obyvatel o fungování takového druhu podpory. Analýza způsobu zapojení MAS do plánování komunitních služeb.

Jednotka:
Jednotka podle sledované veličiny nebo bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i