• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.1.B Nakupované zboží s ekoznačkou

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor sekundárně hodnotí podíl udržitelného nakupování v rámci celého úřadu; zásadní podmínkou je zahrnutí celé samosprávy i přenesené správy, vč. příspěvkových a dalších zřizovaných organizací městské části.
Cílová hodnota – neklesající podíl zboží s ekoznačkou

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje podíl veškerého nakupovaného zboží (spotřebního materiálu i DHM)  v kanceláři MAS a případně v jí řízených organizacích s ekoznačkou.
jednotka: % (resp. Kč/Kč)
Poznámka ke zdroji dat:
Data MAS
U tohoto indikátoru se kromě evidence nákupů zboží s ekoznačkou jedná o první fázi postupu k USV, tj. pouze na úrovni MAS a případně jí řízených organizací.
Jednotka:
% (resp. Kč/Kč)
Frekvence zjišťování dat:1x ročně
TISK
i