• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

10.2.A Osvětové akce v oblasti změny klimatu

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Sleduje se počet osvětových a vzdělávacích akcí v oblasti změny klimatu, konkrétní hodnota není stanovena.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje výčet osvětových akcí v oblasti změny klimatu.
Poznámka ke zdroji dat:
Archiv MAS – fotodokumentace z jednotlivých akcí, tiskové zprávy
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i