• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.3.D Trend výskytu zhoubných novotvarů u obyvatel (data z území, které pokrývá území MAS nebo jeho podstatnou část)

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:

Zdrojem dat jsou údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky, např. dostupné v rámci Portálu zdrav.ukazatelů (https://pzu.uzis.cz/) , dále údaje z Českého statistického úřadu , Národního onkologického registru (http//:www.svod.cz) ad.   

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka a další zdroje ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky), Národní onkologický registr, webový portál SVOD: epidemiologie zhoubných nádorů v České republice ad.
Hodnocení trendu za min. 5 posledních let
+ odborná interpretace
Jednotka:
počet nemocných
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i