• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.3.C Zapojení občanů na veřejném dění

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení míry participace obyvatel na veřejném dění zejména z hlediska různých typů aktivit

Cílová hodnota – není stanovena, MAS by měla usilovat o nárůst počtu účastníků na akcích, do kterých se mohou občané zapojit.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje výčet aktivit (např. komunitních akcí, akcí  pro veřejnost) realizovaných MAS, do kterých se mohou občané zapojit.
Jednotka:
Počet účastníků (veřejných setkáních/slyšeních vedoucích k rozhodovacím procesům v městské části)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i