• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.3.C Předčasná úmrtnost (ve věku 0-64let) ze všech příčin u mužů a u žen

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Základní ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatelstva v území MAS, dostupný pro ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky standardizaci lze porovnávat mezi ORP, s ČR i ostatními zeměmi. Mezní hodnota: pokles nebo setrvalý stav trendu. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace.

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:

Zdrojem dat jsou údaje Ústavu zdravotnických informací a statistiky, např. dostupné v rámci Portálu zdrav.ukazatelů (https://pzu.uzis.cz/) , dále údaje z Českého statistického úřadu , Národního onkologického registru (http//:www.svod.cz) ad.   

Jednotka:
počet zemřelých na 100 tis. obyvatel
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i