• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

7.1.E Podpora sítí učitelů a vychovatelů vzdělávajících v problematice UR.

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných místních akční skupin - MAS (2019) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení podpory ve vytváření sítí mezi účastníky formálního vzdělávání a dalšími subjekty jako prostředek pro efektivnější vzdělávání v tématech UR a pro potencionální rozvoj místní ekonomiky, resp. zamezení úbytku obyvatel města v důsledku nezaměstnanosti.

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje, jakým způsobem podporuje MAS vznik sítí učitelů, vychovatelů a dalších subjektů, které přispívají ke VUR. Zároveň se indikátor zaměřuje na síťování základních škol, středních škol a podnikatelských subjektů na území MAS, které podporuje budoucí rozvoj místní ekonomiky (zajištění pracovní síly pro místní podnikatelské subjekty výběrem vhodného - perspektivního studijního oboru)
Poznámka ke zdroji dat:
Data MAS
Zjišťování počtu subjektů zapojených v rámci „sítě“ a stručný popis podpory ze strany MAS (prostory, webové platformy, odborná pomoc).
Jednotka:
Počet zapojených subjektů v rámci „sítě“
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2 roky
TISK
i