• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika určování sesuvného hazardu v prostředí ohroženém svahovými nestabilitami (2017)

Zpracovatel/garant: Česká geologická služba
Rok zpracování: 2017

Popis dokumentu: Sesuvný hazard je pravděpodobnost výskytu potenciálně škodlivého sesuvu určité intenzity v daném prostoru a čase (VARNES, 1984).

Hodnocení (určení) sesuvného hazardu spočívá v rozdělení území do homogenních jednotek podle pravděpodobnosti vzniku svahových deformací. Výsledkem jsou mapy sesuvného hazardu zobrazující místa současného i možného budoucího ohrožení svahovými deformacemi.

Klimatické podmínky České republiky se obecně vyznačují velkou proměnlivostí počasí, ke které se v posledních desetiletích připojily výskyty extrémních klimatických jevů, reprezentovaných např. extrémními úhrny atmosférických srážek v teplejším období roku a delší období sucha v důsledku klimatických změn Přívalové srážky, popř. extrémní tání sněhové pokrývky, je hlavním spouštěcím mechanismem sesuvů na území České republiky. Četnost výskytu nestabilit svahů se během posledních 20 let výrazně zvyšuje.

Využití výsledků modelování sesuvného hazardu umožní vyhnout se při vedení tras dopravních koridorů územím, kde je vysoká pravděpodobnost vzniku svahových nestabilit v důsledku výše uvedených podmínek. Projekt vychází z principu, že adaptace na případné procesy vyvolané globálními klimatickými změnami je efektivnější než jejich ignorace a snaha pouze o následná nákladná technická řešení.

Součástí urbanismu je i územní plánování, což zahrnuje i vedení tras dopravních koridorů spojujících jednotlivá lidská sídla. Navrhovaná metodika přispěje k optimalizaci návrhu dopravních staveb a tím i k minimalizaci dopadů na životní prostředí. Přínosem předkládané metodiky je také skutečnost, že při modelování sesuvného hazardu dokáže model predikovat prostor, kde je vysoká pravděpodobnost vzniku svahových nestabilit.

K zapojení geologických věd do procesu využití krajiny a přípravy projektů nestačí pouze hodnocení stavu geologického prostředí, ale stále více se do popředí dostává oblast prognóz interakcí geologického prostředí s existujícím a plánovaným využitím území a hodnocení rizik, spojených s geologickými hazardy (sesuvy, svahové pohyby, záplavy apod.)Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodika určování sesuvného hazardu v prostředí ohroženém svahovými nestabilitami (2017)