• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN 75 7221 Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchových vod

Rok zpracování: 2017

Popis dokumentu: Tato norma platí především pro jednotné určování třídy kvality tekoucích povrchových vod - klasifikaci, která slouží k porovnání jejich kvality na různých místech a v různém čase, a pro orientační posouzení kvality vody.

Kvalita vody je pravidelně kontrolována od 60. let 20. století. První norma, která se zabývala touto problematikou, byla ČSN 83 0602 z r. 1965. Norma obsahovala celkem 25 ukazatelů (ukazatele kyslíkového režimu, ukazatele základního chemického složení, zvláštní ukazatele a ukazatele mikrobiálního znečištění).

Norma pro klasifikaci kvality povrchových vod byla pravidelně revidována a v souvislosti s výskytem nových znečišťujících látek v životním prostředí byly do normy doplňovány další ukazatele kvality vody.

Tato norma je revizí ČSN 75 7221 z října 1998, která byla vypracována kolektivem Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka Praha. Současná revize normy vznikla s podporou projektu Technologické agentury České republiky „Kvalita a hodnocení povrchových vod“ (TD0 3000215).

Norma v informativní příloze obsahuje charakterizaci jednotlivých ukazatelů kvality vody nebo jejich skupin


Indikátory v metodickém dokumentu

ČSN 75 7221 Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchových vod
B. Specifické organické látky
C. Kovy a metaloidy
TISK
i