• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ISO/TR 37152 Infrastruktry chytrých komunit - Společný rámec pro vývoj a provoz
ISO/TR 37152 Smart community infrastructures – Common framework for development and operation [v přípravě]

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2016

Popis dokumentu: Důležitým aspektem inteligentní komunity je integrace infrastruktur jako "systém systémů". Doposud nebylo možné zajistit, aby konzistence mezi jednotlivými typy infrastruktury splňovala požadavky na chytré komunity, neboť vlastníci se soustředili pouze na řešení pro každý subsystém infrastruktury. Aby se zajistila soudržnost inteligentních komunitních infrastruktur jako celku, musí být nejprve vyjasněny a uspořádány funkce každého subsystému na základě potřeb chytré komunity a dále je třeba zvážit perspektivy různých zúčastněných stran a životní cyklus infrastruktury. Proto je zapotřebí vytvořit nový rámec pro vytvoření postupu, který budou následovat všichni zainteresovaní, aby se dosáhlo sdílení informací, jakož i shody mezi zúčastněnými stranami.
Uvedený název metodického dokumentu není oficiálním překladem anglického originálu

Indikátory v metodickém dokumentu

ISO/TR 37152 Infrastruktry chytrých komunit - Společný rámec pro vývoj a provoz