• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel

Zpracovatel/garant: ČAS
Rok zpracování: 1992

Popis dokumentu: Norma platí pro navrhování, výstavbu a provoz malých čistíren odpadních vod (dále jen čistíren) s kapacitou do 100 m3 za den z jednotlivých objektů nebo jejich skupin: neplatí pro čistírny odpadních vod městských, průmyslových a odpadních vod s mimořádným znečištěním (viz ČSN 73 6707). Jsou normalizovány všeobecné požadavky (v nich v tab. 1 účinnost jednotlivých objektů čistírny), dále požadavky na podklady pro návrh čistírny, požadavky na vlastní návrh a ve zvláštní kapitole údaje o bezpečnosti a hygieně práce (4 články) a podmínky pro provoz čistírny (3 články). Normalizované požadavky jsou stanoveny v obecné poloze, v mnoha případech odkazem na jiné technické normy.
Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a provoz malých mechanicko-biologických čistíren odpadních vod (dále jen čistíren) z jednotlivých objektů nebo jejich skupin, malých sídlišť nebo částí sídelních celků, kde vznikají odpadní vody charakteru městských odpadních vod nebo odpadní vody obdobného charakteru a kde velikost zdroje znečištění vyjádřeného biochemickou spotřebou kyslíku (BSK5) je menší než 30 kg za den (méně než 500 ekvivalentních obyvatel - EO). Norma neplatí pro navrhování čistíren s výrazně odlišnými koncentracemi hlavních ukazatelů znečištění (viz 4.2) a pro čerpací stanice odpadních vod.
V Dodatku je soubor platných vodohospodářských a hygienických předpisů. ČSN 75 6402 byla vydána v květnu 1992. Nahradila ČSN 73 6708 - Domovní čistírny odpadních vod z 2.3.1978.

Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel