• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

ISO/TS 37151 Infrastruktury chytrých měst - Zásady a požadavky na výkonnostní metriky
ISO/TS 37151 Smart community infrastructures – Principles and requirements for performance metrics

Zpracovatel/garant: ČAS/ISO
Rok zpracování: 2015

Popis dokumentu: Infrastruktury komunit jako je energie, voda, doprava, odpady, informační a komunikační technologie (IKT) atd. jsou zásadní pro podporu činností komunit. Investice do komunitních infrastruktur jsou pro komunitu důležitým prostředkem k dosažení mezinárodně uznaných cílů rozvoje komunit, např. Rozvojových cílů tisíciletí OSN. Poptávka po infrastrukturách komunit bude pokračovat a výrazně se rozvíjet v následujících desetiletích, a to v důsledku velkých faktorů změn jako je populační růst a urbanizace. Zásady a požadavky uvedené v této technické specifikaci jsou použitelné pro všechny komunity bez ohledu na velikost sdílející geografickou oblast, které plánují, uvádějí do provozu, řídí a vyhodnocují všechny součásti svých komunitních infrastruktur. Výběr a význam metrik nebo (klíčových)ukazatelů výkonnosti komunitních infrastruktur jsou výsledkem použití této normy a závisí na charakteristikách každé komunity.
Uvedený název metodického dokumentu není oficiálním překladem anglického originálu

Indikátory v metodickém dokumentu

ISO/TS 37151 Infrastruktury chytrých měst - Zásady a požadavky na výkonnostní metriky