• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodiky mapování a monitoringu invazních druhů (2016)

Rok zpracování: 2016

Popis dokumentu: Obsahem textu je obecný úvod a dvě metodiky v přílohách „Metodika mapování invazních (vybraných nepůvodních) druhů“ a „Metodika monitoringu invazních (vybraných nepůvodních) druhů“. V textech je uvedena rešerše a analýza existujících aktivit spojených se sledováním stavu biotopů a druhů ve vztahu k mapování a monitoringu vybraných nepůvodních a invazních druhů rostlin a živočichů.

Metodiky obsahují soupis metodických přístupů ke sběru a vyhodnocení dat. Rešerše a popisy sběru dat jsou popsány pro jednotlivé skupiny organismů odděleně. Součástí metodiky je vyjádření variant včetně jejich přibližné finanční náročnosti. Varianty obsahují návrh organizace sledování stavu (harmonogram a četnost činností) včetně návaznosti na současné existující aktivity, především sledování stavu biotopů a druhů dle čl. 11 směrnice o stanovištích (Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) a aktivity jiných organizací. Uvedený text má sloužit jako základ pro sledování rozšíření a dynamiky populací vybraných nepůvodních druhů v ČR.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
Metodiky mapování a monitoringu invazních druhů (2016)