• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020)

Zpracovatel/garant: Univerzita Karlova - COŽP
Rok zpracování: 2020

Popis dokumentu:

Metodika přináší podrobný popis evaluace kraje za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základních témat rozvoje města podle mezinárodních Aalborských závazků. Audit hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj kraje.

Zpracovaný Audit je základem pro strategické řízení komplexního a kvalitního rozvoje na regionální úrovni. Audit by měl být jedním z významných analytických podkladů pro strategické a koncepční dokumenty každého udržitelného regionu.

Pro využití v rámci metody MA21 je Metodika schvalována Pracovní skupinou MA21 při RVUR (v gesci MŽP). 

Vytvoření Metodiky pro hodnocení malých obcí bylo finančně podpořeno v rámci projektu NSZM ČR z prostředků ESF (OP Zaměstnanost).

Indikátory v metodickém dokumentu

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj
1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
2 Životní prostředí
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
2.2 Podpora a zvyšování ekologické stability krajiny a biologické rozmanitosti na správním území obce, rozšiřování péče o vymezená přírodní území a zelené plochy
2.3 Kvalita a ochrana půdy, podpora udržitelného zemědělství a lesního hospodářství
3 Udržitelná výroba a spotřeba
4 Doprava a mobilita
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo)
5 Zdraví
6 Místní ekonomika a podnikání
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
7 Vzdělávání a výchova
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí
8 Kultura a volný čas
9 Sociální prostředí
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně integrovaného bydlení a životních podmínek
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
10 Globální odpovědnost
TISK
i