• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.2.E Péče o zranitelné skupiny obyvatel

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení druhu pomoci zranitelným skupinám obyvatel, vč. sítě sociálních služeb, a zájmu o pomoc ze strany těchto skupin a zajištění zapojení zranitelných skupin obyvatelstva do plánování těchto služeb.
Cílová hodnota – vhodná struktura pomoci a vyrovnaná nabídka a poptávka po této službě

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje, jakým způsobem a do jaké míry zajišťuje kraj nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na specifické skupiny obyvatel (senioři, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích a rovněž v rámci sítě sociálních služeb. Sleduje také, jak síť sociálních služeb zohledňuje preventivní služby.
Poznámka ke zdroji dat:
Data kraje resp. jiných subjektů poskytujících tuto pomoc.
Analýza druhu pomoci (např. linka pomoci, právní poradna, síť sociálních služeb), způsobu informovanosti obyvatel o fungování takového druhu činnosti a rozbor nabídky a poptávky po daném typu pomoci.
Jednotka:
Jednotka podle sledované veličiny nebo bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i