• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.3.E Prezentace, propagace a publicita nabídky kulturních akcí

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor zkoumá aktivní účast na propagaci a vytvoření prostoru pro propagaci kulturních aktivit v regionu.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor popisuje systematičnost a existenci ucelené strategie propagace jak pro vlastní akce a organizace, tak pro akce soukromoprávních subjektů (vč. akcí konajících se mimo krajské město).
Poznámka ke zdroji dat:
Pravidelná kulturní rubrika v krajských médiích; kalendář kulturních akcí na internetových stránkách kraje; zvýhodněné plakátovací/ reklamní plochy pro kulturní inzerenty; distribuce propagačních materiálů kulturních organizací v relevantních objektech ve vlastnictví kraje apod. Propagace kulturních aktivit může být realizována i v rámci dalších agend, např. cestovní ruch.
Kdo může inzerovat? Jak složitý je proces? Jak je zajištěna přístupnost/rovnost přístupu organizacím a akcím lokalizovaným mimo krajské město?
Jednotka:
bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i