• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.1.C Výdaje na kulturu

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Zjištění, kolik financí plyne na kulturu celkově, kolik z toho na kulturní organizace zřizované krajem a kolik na granty dostupné pro jiné subjekty (absolutně i v přepočtu na obyvatele). To vše v horizontu posledních 3 let.

Výdaje budou posouzeny z hlediska benchmarkingu (srovnání s dalšími kraji ČR - údaj v přepočtu na obyvatele).

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje výši a strukturu výdajů na kulturu, a to jak ve vztahu k celkovému rozpočtu kraje, tak k počtu obyvatel. Zkoumá také strukturu výdajů na kulturu, podíl výdajů na vlastní organizace a na granty, na živou kulturu a kulturní dědictví.
Poznámka ke zdroji dat:
Tabulka, kde budou uvedeny následující položky v časovém horizontu posledních 3 let:
- Celkové výdaje kraje
- Počet obyvatel
- Výdaje na kulturní příspěvkové organizace kraje - provoz a investice zvlášť
- Grantové výdaje na kulturní akce (tj. soutěžní finance rozdělované s pomocí odborné komise)  
- Dotace na činnost nezávislých kulturních organizací
- Výdaje na péči o kulturní dědictví (grantové výdaje, jiné)
- Výdaje na kulturní akce a organizace
- Výdaje na umělecké vzdělávání z rozpočtové kapitoly kultura a dalších, investice a provoz zvlášť)
Jednotka:
Finanční částka vyjádřená v korunách (celkem, na 1 obyv., event. jako % z rozpočtu kraje)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i