• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.1.E Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor sleduje znalost kraje o svých návštěvnících kulturních akcí a aktivit a ochotu ke kritické reflexi a ke změně v návaznosti na potřeby obyvatel.

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Indikátor, který zohledňuje celkovou spokojenost návštěvníků/uživatelů (veřejnost, školy) se službami kulturních organizací kraje. Jak kvantitativními metodami (např. počet návštěvníků, podíl opakovaných a unikátních návštěvníků), tak kvalitativními - např. dotazníková šetření (lze realizovat jako součást sledování indikátoru Šetření spokojenosti občanů), focus groups s otevřenými i uzavřenými otázkami zaměřenými na kvalitu programu a služeb a spokojenost cílových skupin. Representativní vzorek z hlediska cílových skupin. Evaluace činnosti kulturních organizací ve spolupráci s nezávislými hodnotiteli.
Jednotka:
bez jednotky, počet nebo %
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3-4 roky
TISK
i