• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Systém poskytování veřejných služeb musí být efektivní a odpovídat místním podmínkám. Doložení reagování na změny k předcházení nedostatků ve fungování služeb a úřadu nebo plýtvání kapacitami.

Poznámka: Věcně musí naplňovat i kritéria MA21:
6.1 Ustanovení/existence oficiálního orgánu MA21 (orgánu rady/zastupitelstva) pro sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje provádění průběžného či pravidelného monitorování. Veřejné služby zahrnují střední školy a další školy či školská zařízení, sociální služby, zdravotnictví, kulturní zařízení,  mobilitu a dopravní obslužnost, správu a údržbu silnic ve správě kraje, dopravu v klidu a bezpečnost silničního provozu, prevenci kriminality, cestovní ruch ad.
Poznámka ke zdroji dat:
Materiály předkládané gesčními odbory do jednání Rady a Zastupitelstva kraje a přijímaná usnesení
Jednotka:
Bez jednotky (ano/ne)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i