• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.4.A Kriminalita

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posuzuje míru trestné činnosti v regionu jako ukazatel bezpečnosti občanů.
Cílová hodnota – není stanovena, kraj by měl usilovat o průběžné snižování trestné činnosti (rovněž možné porovnání výsledků mezi kraji)

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje vývoj kriminality na území kraje.
Poznámka ke zdroji dat:
Data Policie České republiky, mapa kriminality
Analýza vývoje počtu trestných činů v regionu (v členění podle druhu trestných činů)
Jednotka:
Počet trestných činů
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i