• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.3.E Hospitalizace pro poranění a otravy

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Základní ukazatel vývoje úrazovosti jako jednoho ze základních ukazatelů zdrav. stavu obyvatelstva v kraji, dostupný pro ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky standardizaci lze porovnávat mezi kraji, ORP, s ČR i ostatními zeměmi. Mezní hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním trendu za uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace. Doporučuje se doplnit údaji o absolutních počtech hlášených úrazů v kraji celkem a dle pohlaví a věkových kategorií.
Cílová hodnota není stanovena

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) + odborná interpretace
Jednotka:
počet hospitalizovaných osob nebo hospitalizačních epizod
Frekvence zjišťování dat: 1x 3 roky
TISK
i