• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

3.3.A Existence systému energetického managementu

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Doplňkovým indikátorem je „procento naplnění hlavního indikátoru“ – jaký podíl majetku je kraj schopen sledovat (u druhé kategorie).

Systém energetického managementu by se měl zaměřit především na řízení reálné energetické účinnosti u významných nákladových středisek, která má kraj pod kontrolou (příspěvkové organizace - obvykle především jejich budovy, budovy úřadu). Hodnocen by měl být především přínos systému k vývoji ostatních indikátorů jako je 3.3.B Spotřeba energie (souhrnný ukazatel spotřeby veškeré energie v rámci majetku kraje v MW/rok).

Význam existence kompetentní osoby je zásadní pro systematické provádění energetického managementu. Případně může být tato pozice posílena zavedením systému EM podle ISO 50 001, resp. EN ČSN 16 001. Pozn.: Za zavedení EM nelze považovat realizaci opatření metodou EPC na části majetku. EM je zde veden třetí stranou a kraj nemá přehled na zbytku budov. Je nutno usilovat o zavedení systému, kdy je z jednoho místa možno obdržet informaci alespoň o ročních spotřebách všech druhů energie na všech budovách. Tyto informace by měly být systémem nastavení vnitřních procesů shromažďovány automaticky, tzn. bez toho, aby bylo nutné je každoročně pracně dohledávat u všech relevantních odborů úřadu a PO.

Cílová hodnota: zvyšující se kvalifikace a kompetence energ. manažera (týmu energ. manažera – podle velikosti KÚ, resp. velikosti spravovaného majetku). Hodnocení indikátoru 3.3.A bude ANO/NE, velikost úvazku ani počet zapojených osob přitom nerozhoduje.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje systém energetického managementu na veškerém majetku kraje a zahrnuje personální zajištění kapacit pro energetické řízení a udělení příslušných kompetencí pro jeho činnost.
Poznámka ke zdroji dat:
Jde o ověření, jaká je úroveň zavedení systému energetického managementu a zda je energetický manažer vybaven dostatečnými kompetencemi, vyhodnocení přínosu této pozice a případně vylepšení interních předpisů s ohledem na vývoj v oblasti energ. managementu.

„Veškerým majetkem“ se rozumí majetek kraje pod přímou kontrolou kraje a přísp. organizací (tj. vše, co je hrazeno z krajského rozpočtu) a dále majetek vlastněný krajem, ale u něhož za energii platí jiný subjekt (např. nájemce). V těchto případech je hodnocena úroveň nepřímého působení – motivování, působení na snížení spotřeby apod.

Za nejvyšší úroveň energetického managementu lze považovat certifikovaný systém hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001. Je tudíž možné stanovit následující úrovně:
1. nejvyšší úroveň: udržovaná certifikace ISO50001
2. EM vedený v souladu s ISO 50001, ale ne certifikovaný, pouze na základě prohlášení o shodě a vnitřních kontrol a auditů
3. EM vedený na jiném základě, ale doložitelně splňující všechny požadavky na EM kladené
 - Monitoring
 - Plánování
 - Vyhodnocování (dle indikátorů)
 - Kontrola
 - Stanovisko vedení a nastavení cílů
Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2 roky
TISK
i