• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.3.C Předčasná úmrtnost (ve věku 0-64let) ze všech příčin u mužů a u žen

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Základní ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatelstva v kraji, dostupný pro ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky standardizaci lze porovnávat mezi kraji, ORP, s ČR i ostatními zeměmi.
Mezní hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním trendu za uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace.
Cílová hodnota není stanovena.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) + odborná interpretace
Jednotka:
počet zemřelých na 100 tis. obyvatel
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i