• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

10.2.B Spolupráce s poradenským centrem globálních otázek/globálního vzdělávání nebo popř. střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti globálního popř. environmentálního vzdělávání a osvěty.

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných krajů (2020) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Cílová hodnota - systematická spolupráce s alespoň dvěmi nevládními organizacemi věnující se  globálnímu rozvojovému a/nebo environmentálnímu vzdělávání.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje, existuje-li dlouhodobá a systematická spolupráce kraje s nevládními organizacemi zabývající se primárně globálním vzděláváním popř. environmentálním vzděláváním a osvětou.
Poznámka ke zdroji dat:
Data krajského úřadu – fotodokumentace, tiskové zprávy z akcí organizovaných obvykle ve spolupráci s nevládní organizací
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i